Jak zostać tłumaczem przysięgłym ormiańskiego?

MIW 07.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka ormiańskiego?


W dzisiejszych czasach ludzie bardzo często podróżują. Przekraczanie granic pomiędzy państwami jest ułatwione, na skutek czego również na terenie naszego państwa pojawiają się obywatele innych krajów. Jeśli cel ich podróży jest inny niż turystyka, prawdopodobnie potrzebować będą dokumentów, które mogłyby być złożone w polskich instytucjach. W takich sytuacjach niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to osoba, która w wyniku zdanego egzaminu i złożonej przysięgi posiada uprawnienia do tłumaczenia i poświadczania dokumentów. W przypadku przybycia obywateli Armenii do Polski lub wyjazdu Polaka w tamte strony praca takiego tłumacza, zajmującego się językiem ormiańskim i językiem polskim, jest niezbędna.

Co trzeba zrobić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym języka ormiańskiego?

Przede wszystkim, należy bardzo dobrze znać nie tylko język, ale także terminologię związaną z szeroko pojętym tłumaczeniem prawniczym. Prosta znajomość słówek to jednak nie wszystko – tłumacz przysięgły musi posiadać wiedzę pozwalającą mu uniknąć pomyłek, które w ważnych dokumentach urzędowych mogłyby powodować poważne konsekwencje.
Gdy tłumacz uzna, że jego znajomość wspomnianych zagadnień jest satysfakcjonująca, może podejść do egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części:

  • Jako pierwsza odbywa się część pisemna, podczas której kandydaci na tłumaczy przysięgłych muszą przetłumaczyć cztery teksty – dwa z języka polskiego na język ormiański i dwa z ormiańskiego na polski. Bardzo ciekawym faktem jest to, że muszą pisać ręcznie, co powoduje, że są obciążeni nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. Na wykonanie zadania mają 4 godziny. Po zakończeniu egzaminu pisemnego komisja ocenia tłumaczenia. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać, to 200. Osiągnięcie przynajmniej 150 punktów gwarantuje przejście do kolejnego etapu.
  • Drugim etapem jest egzamin ustny, który odbywa się nie wcześniej niż tydzień po egzaminie pisemnym. Składa się na niego kilka elementów. Pierwszym jest tłumaczenie konsekutywne (nazywane też następczym), które polega na tym, że po usłyszeniu wypowiedzianego przez osobę mówiącą fragmentu tekstu tłumacz przekłada ten fragment na język obcy. Konsekutywnie tłumaczy się dwa teksty z języka polskiego na język ormiański. Jeden z tekstów musi być pismem sądowym, urzędowym, lub tekstem prawniczym. Drugim elementem egzaminu ustnego jest tłumaczenie a vista. Przy realizacji tej formy tłumaczenia kandydat otrzymuje dwa teksty w języku ormiańskim i czytając je, musi na bieżąco tłumaczyć ich zawartość. Ilość punktów, jaką można uzyskać z tej części, to również 200, a ocenę pozytywną gwarantuje uzyskanie co najmniej 150 punktów.

Samo zdanie egzaminu nie daje jeszcze uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. To gwarantuje dopiero wpis na listę tłumaczy przysięgłych, którego dokonuje się tylko w przypadku spełnienia określonych kryteriów. Te warunki obejmują:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw członkowskich UE/EFTA
  • znajomość języka polskiego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • niekaralność
  • ukończenie studiów wyższych

Kiedy te warunki są spełnione, tłumacz składa ślubowanie Ministrowi Sprawiedliwości, jest wpisywany na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymuje własną pieczęć i może rozpocząć praktykę.

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego języka ormiańskiego

Obecnie w Polsce funkcjonuje 4 tłumaczy przysięgłych języka ormiańskiego. Aż troje z nich zdało egzamin w ciągu ostatnich pięciu lat. Poziom trudności egzaminu jest niewątpliwie wysoki, bowiem jego zdawalność wynosi dokładnie 50% - z sześciu osób, które do niego podeszły, zdały go trzy osoby. Etapem weryfikacji umiejętności jest już egzamin pisemny – osoby, które poradziły sobie z etapem pisemnym, z sukcesem zakończyły także etap ustny. Co ciekawe, od dwóch lat nie pojawił się nowy tłumacz języka ormiańskiego, choć dwie osoby podjęły próbę zdania egzaminu. Takie trudności można wyjaśnić wysokimi wymaganiami, jakie stoją przed kandydatami – bardzo dobra znajomość języka, znajomość terminologii prawniczej oraz wiedza dotycząca szeroko pojętej dziedziny prawa.

Jak wynika z powyższego tekstu, zostanie tłumaczem przysięgłym z języka ormiańskiego to proces skomplikowany, wymagający wysokich umiejętności i niezwykle czasochłonny. Dzięki temu osoby zgłaszające się do tłumaczy posiadających takie uprawnienia mogą być pewne wysokiej jakości ich pracy.